Back to top

Rättsligt meddelande

Meddelande till den som använder denna webbplats

Att besöka eller använda denna webbplats innebär, oavsett språkversion, ett fullständigt godkännande av de allmänna villkor som redovisas nedan.

Uppgiftsskydd

Europaparlamentet fäster stor vikt vid respekten för den enskildes privatliv. Skyddet för enskilda då gemenskapsinstitutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Med ”personuppgifter” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens identitet (se artikel 2 i förordning (EG) nr 45/2001). I princip är den information som kan erhållas på eller via Europaparlamentets webbplats tillgänglig utan krav på utlämnande av personuppgifter. Vissa e-tjänster, exempelvis begäran om att få besöka Europaparlamentet, ingivande av en framställning, frågor till Brev från medborgarna osv., kan emellertid innebära att vissa personuppgifter (förnamn, yrke, postadress, e-postadress, nationalitet, telefonnummer) måste lämnas i samband med att formuläret fylls i. Vem som ansvarar för behandlingen av dessa uppgifter redovisas i ett offentligt register. Registret förvaltas av uppgiftsskyddsombudet.

Följande gäller:

Europaparlamentet samlar in personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ett särskilt ändamål som fastställts av den uppgiftsansvarige för varje e-tjänst. Uppgifterna kommer inte att användas på ett sätt som strider mot detta ändamål

Europaparlamentet lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla det särskilda ändamålet och endast till angivna kategorier av mottagare. Europaparlamentet lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Europaparlamentet åtar sig dessutom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att tredje man inte skall kunna utnyttja uppgifterna på felaktigt sätt

Uppgifterna lagras inte längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in

Uppgifterna kan lagras längre för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000

Alla berörda personer har rätt att få tillgång till uppgifter som lagrats om honom/henne och rätt att få dessa korrigerade. Den registrerade kan också begära att få sina uppgifter blockerade under vissa förhållanden, eller raderade om behandlingen av uppgifterna betraktas som olaglig. Den registrerade kan också motsätta sig behandling av uppgifterna om tvingande skäl föreligger

Om du vill utöva dina rättigheter eller ha ytterligare information kan du vända dig direkt till den registeransvarige

Du kan också vända dig till det uppgiftsskyddsombud som finns vid varje EU-institution för att se till att de registrerades fri- och rättigheter inte riskerar att kränkas som en följd av behandlingen om du vill veta mera om behandlingen av dina uppgifter

Om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du framföra klagomål till Europeiska datatillsynsmannen, som är den oberoende tillsynsmyndigheten. Beslut av datatillsynsmannen kan överklagas hos Europeiska gemenskapernas domstol

Europaparlamentets webbplats innehåller ibland länkar till externa webbplatser. Eftersom Europaparlamentet inte kontrollerar sådana webbplatser, bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetsskyddspolicy.

Se även:

förordning (EG) nr 45/2001

Handbok för uppgiftsskyddet

Upphovsrätt

Denna webbplats innehåller text och audiovisuella inslag (bl.a. texter, teckningar, diagram, logotyper, ikoner, bilder, ljud- och videofiler, foton, program och tekniska beskrivningar) som skyddas av tillämpliga nationella och internationella bestämmelser om skydd av immateriella rättigheter.

Dessa texter och audiovisuella inslag tillhör uteslutande Europeiska unionen representerad av Europaparlamentet och/eller de rättmätiga upphovsmännen. Rättsinnehavarnas namn eller andra kännetecken anges inte i samband med de bidrag de lämnar till denna webbplats.

Användaren skall respektera Europeiska unionens och tredje mans immateriella rättigheter, utan att detta påverkar tillämpningen av eventuella bindande bestämmelser om rättigheter och undantag.

Kommersiell eller icke-kommersiell återanvändning (återgivande eller användning) för personligt bruk eller spridning, av text och audiovisuella inslag som tillhör Europeiska unionen (och som identifieras genom uppgifterna ”© Europeiska unionen [år] – källa: Europaparlamentet” eller ”© Europeiska unionen [år] – EP) eller tredje man (© extern källa, [år] ) och som Europeiska unionen har rätt att använda tillåts i princip under förutsättning att integriteten respekteras samt att källan uppges. Särskilda villkor kan emellertid ibland gälla för återgivandet av vissa uppgifter. Detta anges i så fall i anslutning till uppgiften.

Om uppgifter eller multimedia delvis återges från sidan bör dessutom url-länken för hela sidan eller sidans källkod anges.

Användaren får inte avlägsna eller ändra uppgifter om upphovsman eller källa. Användaren får inte heller kringgå tekniska skyddsåtgärder i dokument eller multimediasekvenser, t.ex. åtgärder för att begränsa utskrift eller nedladdning eller synliga eller osynliga märkningar. Alla överträdelser kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Översättning av texter eller dokument till andra språk än de officiella språk som finns tillgängliga på sidan är tillåtet under förutsättning att följande källanvisning finns på sidan, översatt till det berörda språket:
”Översatt från originalversionen på [precisera språk] som offentliggjorts av Europaparlamentet på [precisera sidans url]: ”© Europeiska unionen, [år] - Källa: Europaparlamentet"; eller ”© Europeiska unionen, [år] - EP”, [Namnet på den som har upphovsrätt till översättningen] ansvarar till fullo för översättningen till [precisera målspråket]”.

Om du är osäker på vem rättighetsinnehavaren är eller vilka villkor som gäller för användningen av en text eller en sekvens kan du vända dig till den ansvarige för webbplatsen (webmaster).

Det kan hända att Europaparlamentet, trots ingående efterforskningar, inte har kunnat identifiera upphovsmannen till eller rättighetsinnehavaren för något dokument på webbplatsen. Om du är upphovsman till ett sådant dokument, eller om du vet vem upphovsmannen är, eller om uppgiften på webbplatsen är felaktig, kan du kontakta den ansvarige för webbplatsen (webmaster).

Användning av Europaparlamentets märken och logotyper

Varumärkena europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® och Europaparlamentets logotyp får inte användas utan förhandstillstånd från Europaparlamentet.

Begränsning av ansvar

Europaparlamentet har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om institutionen och dess verksamhet.

Vi strävar efter att hålla informationen så fullständig, aktuell och korrekt som möjligt. Europaparlamentet åtar sig att så snabbt som möjligt rätta till eventuella felaktigheter när dessa påtalas. Europaparlamentet kan inte ställas till ansvar för skador som kan uppstå pga. sådana fel, med förbehåll för de villkor som anges nedan.

De uppgifter som offentliggörs på webbplatsen är av allmän karaktär och är inte avsedda som svar på enskilda personers särskilda behov. Informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Vissa uppgifter, t.ex. tolkningar av inlägg samt dokument som finns på eller kan nås via webbplatsen, kan inte betraktas som vare sig autentisk återgivning av officiella texter eller korrekt sammanfattning av parlamentsdebatter. Endast de officiella texter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltiga. Om det finns skillnader mellan den elektroniska och den tryckta texten är det den officiella tryckta texten som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning som är giltig. På samma sätt är det endast originalinlägget eller granskade översättningar av det som är giltiga.

Europaparlamentet kan inte ställas till ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstått efter användning av webbplatsen. Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Europaparlamentet avsäger sig allt ansvar för fel i överföringen av data beroende på Internetnätverken eller bristande kompatibilitet i användarens webbläsare.

Europaparlamentet kan inte garantera att upplysningar på denna webbplats från externa källor är tillförlitliga och aktuella. Informationen på webbplatsen är ibland länkad till externa webbplatser som parlamentet inte har kontroll över och inte kan ta ansvar för.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar inte Europaparlamentets ansvar enligt artikel 340 i EUF-fördraget.