Back to top

EUROPA SOM GLOBAL STORMAKT

1800-talet var en revolutionär tid i Europas historia och en tid av stora omvälvningar på alla livets områden. Mänskliga och medborgerliga rättigheter, demokrati och nationalism, industrialisering och fria marknader förebådade alla en period av förändring och möjligheter.

Vid slutet av århundradet stod Europa på toppen av sin globala makt. Men de sociala och nationella spänningarna och den internationella rivaliteten spred sig – och exploderade i krig i början av 1900-talet.

Inträde till Europa en global kraft - tredje våningen

POLITISKA FÖRÄNDRINGAR

1800-talet – revolutionernas tidsålder! Folk över hela Europa lät sig inspireras av franska revolutionen från 1789. De utmanade de aristokratiska härskarklasserna och kämpade för medborgerliga och mänskliga rättigheter, demokrati och nationellt självbestämmande.

Nationalismen trädde fram som ett revolutionärt krav med löfte om större medborgardeltagande i demokratin. Men den var exkluderande, för den föreställde sig en värld av nationella territorier bebodda av etniskt lika människor. Några visionära européer hoppades emellertid på en enad kontinent, bortom nationella lojaliteter.

MARKNADER OCH MÄNNISKOR

Ånga, rök, fabriker och buller – allt detta signalerade början på den industriella revolutionen i Storbritannien. Tillverkningsindustrin spred sig sedan i olika grad över Europa och gjorde kontinenten till världscentrum för industrialisering, finans och handel.

Tekniska nymodigheter medförde industriella framsteg, där ångkraft drev på utvecklingen av den tunga industrin. Produktionsmetoderna förändrades helt, och stora fabriker med tusentals arbetare massproducerade industri- och konsumentvaror.

VETENSKAP OCH TEKNIK

Fart, dynamik och framstegstro präglade Europa i slutet av 1800-talet. Järnvägen, elektriciteten, film- och fotokonsten och nya teorier inom vetenskap och medicin befäste Europas ledande roll under denna period av mognande teknisk utveckling. Det var en tid av optimism.

Början på järnvägsepoken visade hur långt framme Europa var som självklar global ledare på teknikens område. Industrialiseringen tilltog och långa resor blev en möjlighet för alla samhällsskikt.

Resor mättes nu i tid och hastighet snarare än i avstånd. Järnvägarna skapade nät som sträckte sig över hela Europa och som gynnade kontinentens centrala delar, där förbindelserna var goda. Samtidigt förvärrades isoleringen för länder och människor i periferin.

IMPERIALISM

1800-talet såg ett Europa som dominerade världen. Imperierna expanderade, kolonierna samlades på hög – allt drevs energiskt på av den industriella revolutionen. Kolonierna tillhandahöll råmaterial och lyxartiklar för att möta den växande efterfrågan från konsumenterna, och kunde i gengäld erbjuda enorma avsättningsmarknader för europeiska produkter. Övergrepp och orättvisor rättfärdigades som nödvändiga för att ”civilisera” barbariska folkslag. Slaveriets successiva avskaffande ersattes av nya former av intolerans och rasism.

1914 härskade europeiska länder över ungefär 30 % av jordens befolkning. Upptäcktsfärder och handel över haven hade man ägnat sig åt i århundraden, men tack vare den industriella revolutionens förtjänster kunde Europa nu stärka sitt grepp om andra kontinenter.