Back to top

FORMOVANIE EURÓPY

Čo je to Európa? Zo zemepisného hľadiska Európa nikdy nebola jasne vymedzeným priestorom.  Názov kontinentu pochádza zo starogréckej báje o Európe. Tento príbeh časom nadobúdal rozličný význam, podobne ako samotné dejiny.

Európu vykresľujú jej úspechy a tradície, ale čo ju odlišuje od ostatných svetadielov? Môžeme tvrdiť, že máme spoločnú európsku minulosť, aj keď dejiny ovplyvnili ľudí rozličným spôsobom? Nájdeme azda nejakú spoločnú črtu, studnicu európskej pamäte?

Vstup do Shaping Europe druhého poschodia

EURÓPA NA MAPÁCH

Kde sa Európa začína a kde sa končí? Od nepamäti sa opisuje ako odlišná, kultúrne a historicky podmienená – ale z geografického hľadiska tvoria Európa a Ázia jeden svetadiel.

Záujem Európy o mapy a tvorbu máp má dlhú a pestrú históriu siahajúcu až do starovekého Grécka a Ríma. Objav námorných trás do oboch Amerík v 15. storočí zmenil pohľad Európanov nielen na známy svet, ale aj na seba samých.

BÁJ O EURÓPE

Európu, mýtickú princeznú z Fenície – dnešného Libanonu – uniesol grécky boh Zeus, ktorý sa jej zjavil v podobe bieleho býka. Zamiloval sa do jej krásy, a tak ju uniesol na ostrov Kréta.

Názov Európy sa s touto bájou spája od staroveku až po súčasnosť. Objavuje sa v umení, literatúre, náboženstve a politike, pričom príbeh a obrazy sa často stvárňujú nanovo tak, aby odzrkadľovali aktuálne problémy.

EURÓPSKE DEDIČSTVO

Čo kontinent spája? Čo by sa mohlo považovať za európske dedičstvo?

Európa je viac ako súčet národných dejín. Ide však o civilizáciu a kultúru, ktorá sa vyznačuje osobitnými tradíciami a hodnotami, ktoré sa vyvíjali v priebehu dejín?

Existujú niektoré základné prvky, ktoré sú pôvodne európske a rozšírili sa po celom kontinente. Možno ich považovať za typické znaky európskej kultúry? Ak áno, ktoré časti tohto európskeho dedičstva by sme mali zachovať, čo chceme zmeniť, proti čomu by sme mali namietať?

PAMÄŤ

Ak si pamätáme minulosť, znamená to, že nebudeme opakovať jej chyby? Zdá sa, že pamäť je nenahraditeľná. Je základom učenia sa a sebauvedomovania jednotlivcov aj sociálnych skupín.

Pamäť je však komplikovaný fenomén. Je selektívna a neodlučiteľne spätá so zabúdaním. Naše spomienky sú veľmi dôležitou súčasťou dejín a zásadne ovplyvňujú našu súčasnosť aj budúcnosť. To, ako si pamätáme rovnaký príbeh, sa neprestajne mení.