Back to top

Právne oznámenie

Oznámenie pre používateľov tejto internetovej stránky

Prezeraním alebo používaním tejto internetovej stránky, a to v akomkoľvek jazyku, vyjadrujete plný súhlas so všeobecnými podmienkami uvedenými nižšie.

Ochrana osobných údajov

Európsky parlament prikladá veľký význam rešpektovaniu súkromia jednotlivcov. Politika týkajúca sa ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva sa tak opiera o nariadenie (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000.

Osobnými údajmi sa myslia akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorej totožnosť možno určiť, a to priamo alebo nepriamo, predovšetkým prostredníctvom identifikačného čísla alebo jedného či viacerých znakov vlastných len jej (pozri článok 2 nariadenia (ES) č. 45/2001). Prístup k dostupným informáciám na stránke Európskeho parlamentu alebo jej prostredníctvom je väčšinou umožnený bez povinnosti poskytnúť osobné údaje. Keď však budete vypĺňať formulár s cieľom využiť také služby online, ako je žiadosť o návštevu Európskeho parlamentu, odovzdanie petície, otázka položená oddeleniu pre písomný styk s občanmi EÚ a pod., je možné, že sa od vás budú požadovať osobné informácie, napríklad bližšie údaje (meno, povolanie, poštová adresa, e-mailová adresa, štátna príslušnosť, číslo telefónu). Pracovník zodpovedný za spracovanie týchto uložených údajov sa uvádza v registri a je verejnosti k dispozícii. Tento register spravuje úradník pre ochranu údajov.

V tomto ohľade:

Európsky parlament zhromažďuje len tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie určitého presne stanoveného cieľa prostredníctvom pracovníka zodpovedného za spracovanie každej konkrétnej služby online. Informácie sa opätovne nepoužijú na účely, ktoré nesúvisia s daným cieľom.

Európsky parlament môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie určených cieľov a len v prípade spomínaných kategórií príjemcov. Európsky parlament nešíri vaše osobné údaje na priame marketingové účely. Európsky parlament sa okrem toho zaväzuje prijať zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia, aby tretie strany tieto údaje nepoužívali na iné ako stanovené ciele.

Údaje sa môžu uchovávať len počas obdobia, ktoré nepresahuje čas nevyhnutný na uskutočnenie cieľov, pre ktoré sa zbierali.

Tieto údaje sa môžu neskôr uchovávať na historické, štatistické alebo vedecké účely bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ďalšie ustanovenie nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000.

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Za určitých okolností môže tiež požiadať o zablokovanie spracovania svojich údajov, ako aj o vymazanie svojich údajov, o ktorých si myslí, že sa s nimi zaobchádzalo nezákonne. Napokon sa môže postaviť proti spracovaniu svojich údajov z naliehavých dôvodov.

Pre uplatnenie vašich práv alebo získanie akýchkoľvek ďalších informácií sa môžete obrátiť priamo na pracovníka zodpovedného za spracovanie údajov.

Môžete sa takisto obrátiť na úradníka pre ochranu údajov ktorý v každej inštitúcii EÚ zabezpečuje, aby sa spracovaním nezasahovalo do práv a slobôd dotknutých osôb, s cieľom získať stanovisko týkajúce sa operácií spracúvania, ktoré sa vás týkajú alebo ktoré uskutočňujete.

Ak sa nazdávate, že sa vaše práva v dôsledku spracovania osobných údajov porušili, môžete predložiť sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý predstavuje nezávislý dozorný orgán. Proti rozhodnutiam dozorného úradníka sa možno odvolať na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

Webová stránka Európskeho parlamentu zabezpečuje v niektorých prípadoch prepojenie na iné internetové stránky. Európsky parlament na ne nedohliada, preto vás vyzývame, aby ste si overili, či sa na týchto stránkach dodržiava vaše právo na súkromie.

Pre ďalšie informácie pozri:

nariadenie (ES) č. 45/2001

Príručka ochrany osobných údajov

Autorské práva

Táto internetová stránka obsahuje textové údaje a multimediálne prvky, predovšetkým texty, kresby, grafy, logá, ikony, obrázky, zvukové záznamy a videozáznamy, fotografie, programy a opísanú technológiu, ktoré sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva.

Tieto textové údaje a multimediálne prvky sú výlučným vlastníctvom Európskej únie, ktorú zastupuje Európsky parlament, a/alebo ich autorov a držiteľov autorských práv. Držitelia práv duševného vlastníctva sa vzdávajú zobrazenia svojho mena alebo akéhokoľvek označenia na prvkoch, ktoré pre túto internetovú stránku poskytli.

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať práva duševného vlastníctva patriace Európskej únii a tretím stranám bez toho, aby boli dotknuté práva a výnimky stanovené v prípadných záväzných ustanoveniach.

Ďalšie využívanie (t. j. reprodukcia či použitie) textových údajov a multimediálnych prvkov, ktoré patria Európskej únii (označených „© Európska únia, [rok(roky)] – Zdroj: Európsky parlament“, alebo „© Európska únia, [rok(roky)] – EP“) alebo tretím osobám (© externý zdroj, [rok(roky)]) a ktorých užívateľské práva vlastní Európska únia, na osobné účely alebo na účely ďalšieho šírenia, a to obchodného alebo iného charakteru, je v zásade povolené, pričom sa musí rešpektovať celistvosť kopírovaných častí a uviesť zdroj. Ďalšie použitie určitých údajov však niekedy môže podliehať rôznym podmienkam. V takom prípade je táto skutočnosť uvedená pri danom údaji spolu s konkrétnymi podmienkami.

Pri akejkoľvek čiastočnej reprodukcii údajov alebo multimediálnych prvkov uvedených na stránke sa musí okrem iného uviesť odkaz na „URL“ celej stránky alebo zdrojovej webovej stránky.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude odstraňovať ani meniť upozornenia o vyhradení práv uvádzajúce autora alebo zdroj a že nebude obchádzať technické opatrenia na ochranu dokumentov a multimediálnych prvkov, ako sú obmedzenia tlače alebo sťahovania a viditeľné či skryté označenia. Každé porušenie môže viesť k občianskemu a trestnému stíhaniu.

Preklad textov či dokumentov do iných jazykov, ako sú oficiálne jazykové verzie dostupné na internetovej stránke, je povolený pod podmienkou, že v ňom bude viditeľne uvedený zdroj a táto poznámka, preložené do príslušného jazyka:
„Preklad pôvodného znenia [uveďte jazyk] uverejneného Európskym parlamentom na webovej stránke [uveďte URL adresu stránky]: „© Európska únia, [rok(y)] – Zdroj: Európsky parlament“, alebo „© Európska únia, [rok(roky)] – EP“, [meno držiteľa autorských práv na preklad] preberá plnú zodpovednosť za preklad do [uveďte cieľový jazyk].“

V prípade pochybností o totožnosti uvedených majiteľov práv alebo o podmienkach používania konkrétnej časti je možné požiadať o informácie správcu siete.

Napriek dôkladnému skúmaniu sa môže stať, že sa Európskemu parlamentu nepodarilo zistiť totožnosť niektorých autorov alebo držiteľov autorských práv k dokumentom, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke. Ak patríte medzi týchto držiteľov práv alebo ak ste zistili totožnosť niektorého z nich, alebo v prípade chyby z našej strany, kontaktujte prosím správcu siete.

Používanie značiek či log, ktoré patria Európskemu parlamentu

Značky europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® a logo Európskeho parlamentu sa nemôžu použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu.

Obmedzenie zodpovednosti

Cieľom internetovej stránky Európskeho parlamentu je podporovať prístup verejnosti k informáciám o inštitúcii, ako aj o jej činnosti.

Naším cieľom je poskytovať čo najúplnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie. Po upozornení na chyby bude Európsky parlament dbať na to, aby sa vykonali potrebné úpravy. Podľa podmienok uvedených v poslednom odseku nižšie môže niesť zodpovednosť iba za škody, ktoré vzniknú na základe jeho chýb.

Informácie, ktoré sú uverejnené na tejto stránke, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na kvalifikovaných odborníkov).

Určité informácie vrátane výkladu vystúpení, ako aj dokumentov dostupných na stránke alebo jej prostredníctvom sa nemôžu považovať ani za autentickú kópiu oficiálnych textov ani za verný zápis parlamentných diskusií. Za autentické sa považujú výhradne oficiálne texty uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade rozdielov medzi elektronickou verziou a tlačeným textom je smerodajný iba tlačený oficiálny text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie. Rovnako tak rozhoduje len pôvodná verzia vystúpenia alebo jej revidovaný preklad.

Európsky parlament nemôže niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu nastať v dôsledku používania tejto internetovej stránky. Pokiaľ je to možné, snažíme sa obmedziť ťažkosti spôsobené technickými nedostatkami. Určité údaje alebo informácie nachádzajúce sa na tejto stránke mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch. V tomto prípade vám nemôžeme zaručiť, že poskytovaná služba nebude prerušená alebo iným spôsobom ovplyvnená takýmito problémami. Európsky parlament rovnako odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade chybného prenosu informácií spôsobeného rozdielnymi internetovými sieťami alebo nekompatibilitou navigátora používateľa.

Európsky parlament sa nemôže zaručiť za spoľahlivosť ani aktuálnosť informácií na tejto stránke, ktoré pochádzajú z externých zdrojov. Informácie nachádzajúce sa na tejto stránke môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Európskeho parlamentu a za ktoré Parlament nenesie žiadnu zodpovednosť.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nemá za cieľ obmedziť zodpovednosť Európskeho parlamentu vyplývajúcu z článku 340 Zmluvy o fungovaní EÚ.