Back to top

Notă juridică

Avertisment către utilizatorii prezentului site web

Consultarea sau utilizarea acestui site web în orice limbă implică acceptarea integrală a condiţiilor generale menţionate mai jos.

Protecţia datelor cu caracter personal

Parlamentul European acordă o importanţă deosebită respectării vieţii private. Politica în materie de protecţie a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare se bazează pe Regulamentul CE nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Prin „date cu caracter personal” se înţelege orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale (a se vedea articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001). În principiu, accesul la informaţiile disponibile pe site-ul al Parlamentului European sau prin intermediul acestuia nu necesită furnizarea de date cu caracter personal. Totuşi, în vederea obţinerii unor servicii online, precum solicitarea de vizitare a Parlamentului European, depunerea unei petiţii, adresarea unei întrebări către Serviciul Poşta cetăţeanului, este posibil să vi se solicite informaţii personale, precum datele de contact (prenume, profesie, adresă poştală, adresă electronică, naţionalitate, număr de telefon), în cadrul completării unui formular. Funcţionarul responsabil cu prelucrarea respectivelor date salvate este înscris într-un registru aflat la dispoziţia publicului. Respectivul registru este gestionat de către responsabilul cu protecţia datelor.

Referitor la acest aspect:

Parlamentul European nu culege informaţii personale decât în măsura în care acestea sunt necesare îndeplinirii unui obiectiv precis şi stabilit de către responsabilul cu prelucrarea datelor pentru fiecărui serviciu online. Informaţia nu va fi reutilizată într-un scop incompatibil cu respectivul obiectiv.

Parlamentul European nu divulgă informaţii către terţi decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii obiectivelor indicate şi doar categoriilor de destinatari menţionate. Parlamentul European nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Mai mult, Parlamentul European se angajează să ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru ca terţii să un utilizeze în mod abuziv aceste date.

Datele nu pot fi păstrate decât atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului în care sunt culese.

Aceste date pot fi păstrate ulterior pentru a servi în scopuri specifice istoriei, statisticii sau altor ramuri ale ştiinţei, fără a aduce atingere niciunei alte dispoziţii a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Orice persoană vizată dispune de dreptul de acces şi de rectificare a datelor care o privesc. Totodată, aceasta poate să solicite, în anumite situaţii, blocarea prelucrării datelor sale, precum şi ştergerea datelor în legătură cu care consideră că au fost prelucrate în mod ilegal. În cele din urmă, persoana se poate opune prelucrării datelor sale din motive imperative.

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru a obţine orice informaţie suplimentară, vă puteţi adresa direct responsabilului cu prelucrarea datelor.

Vă puteţi adresa, de asemenea, responsabilului cu protecţia datelor, care se asigură, în cadrul fiecărei instituţii comunitare, că prelucrarea datelor nu riscă să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, pentru a-i solicita avizul privind operaţiunile de prelucrare a datelor care vă vizează sau pe care le-aţi întreprins personal.

Dacă apreciaţi că v-au fost încălcate drepturile în urma unei proceduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteţi înainta o plângere către Autoritatea europeană pentru protecţia datelor, care este autoritatea independentă de control. Deciziile Autorităţii pot face obiectul unei acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Site-ul Parlamentului European oferă adesea legături către alte site-uri web. Întrucât Parlamentul European nu dispune de niciun control asupra acestora, vă recomandăm să vă informaţi cu privire la politica de protecţie a vieţii private adoptată de acestea.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:

Regulamentul CE nr. 45/2001

Ghid privind protecţia datelor cu caracter personal

Drepturi de autor

Acest site web conţine date de tip text şi elemente multimedia, precum texte, desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio şi video, fotografii, programe informatice şi tehnologia descrisă, protejate de normele de drept intern şi internaţional aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste date de tip text şi elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a Uniunii Europene reprezentate de Parlamentul European şi/sau a autorilor şi a beneficiarilor. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunţă la menţionarea numelui sau la orice alte elemente pe care le furnizează prezentului site web.

Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală care aparţin Uniunii Europene şi terţilor, fără a aduce atingere drepturilor şi excepţiilor prevăzute de eventuale dispoziţii imperative.

În principiu, reutilizarea (reproducerea sau utilizarea) pentru uz personal sau în scopul redifuzării, cu sau fără caracter comercial, a datelor de tip text și a elementelor multimedia aparținând Uniunii Europene (care poartă mențiunea „© Uniunea Europeană, [an(i)] - Sursă: Parlamentul European” sau „© Uniunea Europeană, [an(i)] - PE”], precum și a celor aparținând terților (© Sursă externă, [an(i)]) și pentru care Uniunea Europeană deține drepturi de utilizare, este autorizată cu condiția respectării integrității elementelor reproduse și cu menționarea sursei. Cu toate acestea, uneori, reutilizarea anumitor date poate fi supusă unor condiții diferite; în acest caz, mențiunea respectivă este însoțită de o alta care precizează aceste condiții.

De asemenea, orice reproducere parțială a datelor sau elementelor multimedia ale site-ului va trebui să facă trimitere la legătura „URL” a conținutului integral sau a paginii sursă a site-ului.

Utilizatorul se angajează să nu elimine sau modifice mențiunile de rezervare a drepturilor precizând autorul sau sursa și să nu eludeze dispozițiile tehnice de protecție a documentelor și a elementelor multimedia, precum restricțiile privind imprimarea sau descărcarea și marcajele vizibile sau invizibile. Orice încălcare a acestor reguli este pasibilă de sancțiuni contravenționale sau penale.

Traducerea unor texte sau documente în alte limbi decât versiunile lingvistice oficiale disponibile pe site este autorizată cu condiția menționării în mod vizibil a sursei și a următoarei notificări, traduse în limba respectivă:
„Tradus din versiunea originală [a se preciza limba] publicată de Parlamentul European pe site-ul web [a se preciza adresa URL a site-ului]: „© Uniunea Europeană, [anul(ii)] - Sursa: Parlamentul European” sau „© Uniunea Europeană , [anul(ii)] - PE”, [Numele deținătorului drepturilor de autor asupra traducerii] își asumă întreaga răspundere pentru traducerea în limba [a se preciza limba țintă]”.

În cazul în care există îndoieli legate de identitatea respectivilor deţinători sau de condiţiile de utilizare a unui element anume, o cerere de informaţii poate fi adresată webmasterului.

În pofida unor cercetări aprofundate, este posibil ca Parlamentul European să nu fi fost în măsură să identifice anumiţi autori sau beneficiari ai drepturilor de autor asupra documentelor care figurează pe site-ul web. În cazul în care sunteţi unul dintre titularii respectivi, l-aţi identificat pe unul dintre aceştia sau în cazul unei erori care ne este imputabilă, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a contacta webmasterului.

Utilizarea mărcilor și a siglelor aparținând Parlamentului European

Mărcile europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® și sigla Parlamentului European nu pot fi utilizate fără consimțământul prealabil al Parlamentului European.

Limitarea responsabilităţii

Site-ul Parlamentului European urmăreşte să promoveze accesul opiniei publice la informaţiile referitoare la instituţia în sine, precum şi la activităţile sale.

Obiectivul nostru este de a difuza informaţii cât se poate de complete, exacte şi actualizate. În cazul în care i se aduc la cunoştinţă posibile erori, Parlamentul European va lua fără întârziere toate măsurile posibile pentru a aduce corecţiile necesare. Instituţia nu va putea fi declarată răspunzătoare decât pentru posibilele daune provocate de erorile proprii, în condiţiile prevăzute la ultimul paragraf de mai jos.

Informaţiile publicate pe acest site sunt de ordin general şi nu au fost concepute pentru a răspunde unor nevoi personale. Prin urmare, aceste informaţii nu constituie un aviz profesional şi juridic (în cazul în care aveţi nevoie de un aviz în anumite domenii, vă invităm să consultaţi un specialist care are calificarea corespunzătoare).

Anumite informaţii, inclusiv interpretările intervenţiilor, precum şi documentele disponibile pe site sau prin intermediul acestuia, nu pot fi considerate nici drept o reproducere propriu-zisă a textelor oficiale, nici drept un proces verbal întocmit cu fidelitate al dezbaterilor parlamentare. Doar textele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate autentice. În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică şi textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit oficial şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, doar discursul original al intervenţiei sau traducerea sa revizuită sunt autentice.

Parlamentul European nu poate fi declarat răspunzător de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestui site. La nivelul instituţiei se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a inconvenientelor ocazionate de erori tehnice. Este posibil ca fişierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informaţii care figurează pe acest site să nu fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de astfel de probleme. Parlamentul European îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al reţelelor web sau de incompatibilităţile legate de programul de navigare al utilizatorului.

Parlamentul European nu poate garanta fiabilitatea sau actualizarea informaţiilor existente pe acest site care provin din surse externe. Informaţiile publicate pe acest site fac, adesea, trimitere la site-uri externe asupra cărora serviciile Parlamentului European nu exercită niciun control şi pentru care îşi declină orice responsabilitate.

Declinarea responsabilităţii nu vizează limitarea responsabilităţii Parlamentului European care decurge din articolul 340 din TFUE.