Back to top

Juridische mededeling

 Waarschuwing voor de gebruikers van deze internetsite

Als u deze website in iedere willekeurige taal raadpleegt of gebruikt, impliceert dat, dat u de onderstaande voorwaarden volledig aanvaardt.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Europees Parlement hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het beleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor communautaire instellingen en organen, is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of aan de hand van een of meer specifieke elementen die voor zijn identiteit kenmerkend zijn (zie artikel 2 van Verordening (EG) nr 45/2001). In principe is de beschikbare informatie op of via de website van het Europees Parlement toegankelijk zonder dat er persoonsgegevens hoeven te worden verschaft. Als u echter gebruik wilt maken van bepaalde e-diensten, zoals een inschrijving voor een bezoek aan het Europees Parlement, de indiening van een verzoekschrift, een vraag gericht aan de Eenheid ‘Correspondentie met de burgers’ enz., dan is het mogelijk dat er naar persoonlijke gegevens (zoals naam, beroep, postadres, e-mailadres, nationaliteit, telefoonnummer) wordt gevraagd als u een formulier invult. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze beschermde gegevens, staat genoemd in een register dat beschikbaar is voor het publiek. Dit register wordt beheerd door de functionaris voor gegevensbescherming.

In dit verband:

Het Europees Parlement verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel, dat is bepaald door de verantwoordelijke voor de verwerking van iedere e-dienst. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.

Het Europees Parlement verleent derden alleen toegang tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de aangegeven doeleinden en alleen aan de genoemde categorieën van ontvangers. Het Europees Parlement maakt uw persoonsgegevens niet bekend voor doeleinden van direct marketing. Het Europees Parlement verplicht zich bovendien adequate veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van deze gegevens.

De gegevens mogen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn.

Deze gegevens kunnen later bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden zonder afbreuk te doen aan iedere andere bepaling van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Iedere betrokkene beschikt over het recht van inzage en rectificatie met betrekking tot zijn gegevens. De betrokkene kan in bepaalde omstandigheden verzoeken de verwerking van zijn gegevens te blokkeren en hij kan vragen ze te vernietigen indien hij van mening is dat ze niet rechtmatig zijn verwerkt. Betrokkene kan tenslotte ook om zwaarwegende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens.

Om uw rechten te doen gelden of om aanvullende informatie te verkrijgen, kunt u zich direct richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt ook de functionaris voor gegevensbescherming raadplegen, die er binnen iedere communautaire instelling op toeziet dat de verwerkingen geen schending van de rechten en vrijheden van de betrokkenen veroorzaken. U kunt van de functionaris advies krijgen met betrekking tot de verwerkingen die u aangaan of die door uzelf worden verricht.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden ten gevolge van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, die de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit is op dit gebied. Tegen de beslissingen van de Toezichthouder kan bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beroep worden ingesteld.

De site van het Europees Parlement bevat een aantal koppelingen naar andere websites. Aangezien deze buiten de invloedssfeer van het Parlement vallen, adviseren wij u om zelf het privacybeleid van die sites na te gaan.

Zie ook :

Verordening (EG) nr. 45/2001

Leidraad bescherming persoonsgegevens

Auteursrecht

De inhoud van deze website bevat tekstfragmenten en multimedia-informatie, zoals met name teksten, tekeningen, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, beelden, audio- en videofragmenten, foto’s, programma’s en de beschreven technologie die beschermd worden door de nationaal en internationaal van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van het intellectueel eigendom.

Deze tekstfragmenten en multimedia-informatie zijn het exclusieve eigendom van respectievelijk de Europese Unie, vertegenwoordigd door het Europees Parlement, en/of hun auteurs en rechthebbenden. De houders van het intellectuele-eigendomsrecht zien ervan af dat hun naam vermeld wordt of dat er op andere wijze vermeldingen worden gedaan met betrekking tot de onderdelen die ze voor de onderhavige site hebben aangeleverd.

De gebruiker verplicht zich ertoe de rechten van het intellectueel eigendom die toebehoren aan de Europese Unie en aan derden te respecteren, zonder afbreuk te doen aan de rechten en uitzonderingen voorzien in eventuele gelastende voorschriften.

Hergebruik (reproductie of gebruik) van tekstfragmenten en multimedia-inhoud die toebehoren aan de Europese Unie (te herkennen aan de vermeldingen “© Europese Unie, [jaar(tallen] – bron: Europees Parlement”; of “© Europese Unie, [jaar(tallen)] – EP”), of aan derden (© externe bron, [jaar(tallen)]) waarover de Europese Unie het gebruiksrecht heeft, is in beginsel toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor doorgifte, al dan niet met commercieel oogmerk, mits de integriteit van de gereproduceerde fragmenten wordt gerespecteerd en de bron wordt vermeld. Hergebruik van bepaalde gegevens kan echter aan andere voorwaarden gebonden zijn. In dat geval gaat het fragment vergezeld van een vermelding waarin die voorwaarden uiteengezet worden.

Bij gedeeltelijke reproductie van gegevens of multimedia-inhoud van de site moet verwezen worden naar de URL-link van de volledige inhoud of de bronpagina van de site.

De gebruiker verplicht zich ertoe deze vermeldingen van voorbehoud die naar de auteur of de bron verwijzen niet te verwijderen of te wijzigen en de technische voorzieningen ter bescherming van de documenten en de multimedia-informatie niet te omzeilen. Dit geldt ook voor de beperkingen op het afdrukken of downloaden van materiaal en het zichtbaar of onzichtbaar markeren. Iedere overtreding kan civiele of strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben.

Vertaling van teksten of documenten in andere talen dan die van de officiële taalversies van de site is toegestaan mits duidelijk de bron wordt vermeld en de volgende mededeling, in de taal van de vertaling, wordt toegevoegd:
"Vertaling van de oorspronkelijke [brontaal]talige versie gepubliceerd door het Europees Parlement op website [URL-adres]: "© Europese Unie, [jaar(tallen] – bron: Europees Parlement”; of “© Europese Unie, [jaar(tallen)] – EP"; [naam van de houder van het copyright van de vertaling] aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de vertaling in het [doeltaal]."

Als er twijfel bestaat over de identiteit van voornoemde houders of over de gebruiksvoorschriften van een bepaald onderdeel, kunt u een verzoek om informatie richten aan de webmaster.

Ondanks grondig onderzoek, is het mogelijk dat het Europees Parlement niet in staat is geweest om de namen van bepaalde auteurs of rechthebbenden van documenten op deze site te achterhalen. Als u een van de houders van een dergelijk eigendomsrecht bent of weet wie de houder van een bepaald document is of als u een foutieve vermelding ontdekt, waarderen wij het zeer als u contact op wilt nemen met de webmaster.

Gebruik van merken en logo's van het Europees Parlement

De merken europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® en het logo van het Europees Parlement mogen zonder voorafgaande toestemming van het Europees Parlement niet worden gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Europees Parlement beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over het Parlement zelf en over de werkzaamheden van het Parlement te verbeteren.

Wij streven ernaar dat de informatie die wij verspreiden zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Zodra het Europees Parlement opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal het er alles aan doen om de nodige correcties door te voeren. Het Parlement kan echter alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit eigen fouten, in de omstandigheden zoals bedoeld in de onderstaande laatste paragraaf.

De informatie op deze site is van algemene aard en is dus niet bedoeld om in een individuele behoefte te voorzien. De informatie bevat derhalve geen professioneel of juridisch advies (als u behoefte heeft aan een specifiek advies, adviseren wij u een daartoe bevoegde deskundige te raadplegen).

Bepaalde informatie, waaronder de vertolkingen van redevoeringen en documenten die beschikbaar zijn op of via deze site kunnen noch als authentieke weergaven van de officiële teksten, noch als getrouwe verslagen van de parlementaire debatten worden beschouwd. Alleen officiële teksten die gepubliceerd zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie worden beschouwd als authentiek. Als er verschillen zijn tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, is alleen de officiële gedrukte tekst die gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie, rechtsgeldig. Op dezelfde wijze is alleen de originele versie van de redevoering of de gereviseerde vertaling ervan rechtsgeldig.

Het Europees Parlement kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van deze site. We stellen alles in het werk om ongemakken veroorzaakt door technische fouten te beperken. Sommige gegevens of informatie op deze site kunnen evenwel in files of formats gemaakt of opgemaakt zijn die niet foutloos zijn. Wij kunnen u in dat geval niet garanderen dat onze diensten niet onderbroken zullen worden of anderszins door dergelijke problemen niet gehinderd zullen worden. Het Europees Parlement wijst eveneens iedere verantwoordelijkheid van de hand in geval van het gebrekkig doorzenden van gegevens ten gevolge van de verbinding met het internet of van onverenigbaarheden die te wijten zijn aan de zoekmachine van de gebruiker.

Het Europees Parlement kan de betrouwbaarheid of de actualiteit van de informatie die afkomstig is van externe bronnen en op deze site wordt geplaatst, niet garanderen. Soms wordt op deze site verwezen naar andere sites, over wier diensten het Europees Parlement geen enkele controle heeft en waarvoor het Europees Parlement dan ook iedere aansprakelijkheid van de hand wijst.

Met deze clausule wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Europees Parlement, zoals omschreven in artikel 340 VWEU in te perken.