Back to top

Muzeji pēta atkritumu vēsturi Eiropā

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Kāpēc muzejiem būtu jāpievēršas atkritumu tematikai? Šis temats, kas jau savā būtībā ir marginalizēts, jo attiecas uz to, ko izmetam un vairs nevēlamies redzēt, ir kļuvis par vienu no galvenajiem mūsdienu jautājumiem. Muzeji kā mācīšanās, pārdomu un diskusiju vietas, kur sastopas dažādu laikmetu priekšmeti un stāsti, ir īpaši piemēroti, lai aplūkotu šo tematiku.

2021. gadā Eiropas vēstures nams uzsāka muzeja mēroga projektu, kurā no vēsturiskās perspektīvas viedokļa tiek pētīts atkritumu jautājums Eiropā un uzsvērta atkritumu kā sociālās pārmaiņas iezīmējoša faktora nozīme. Līdztekus šai tematikai veltītas izstādes sagatavošanai Eiropas vēstures nams pulcē vienpadsmit muzejus no desmit Eiropas valstīm, kuri vietējā un valsts līmenī aktīvi darbojas dabas vēstures, etnoloģijas, mākslas un arheoloģijas jomā. Šie muzeji kopīgi pēta, kā to kolekcijas, programmas un darbības principi var kļūt par pamudinājumu runāt par “nebūtiskām” lietām, proti, atkritumiem, tā, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību.

Šīs Eiropas mēroga partnerības rezultātā vienlaikus taps izstāde Eiropas vēstures namā Briselē, kā arī tiks kopīgi izstrādāta tiešsaistes platforma, kuras darbību paredzēts uzsākt 2023. gada sākumā. Līdztekus šiem mērķiem partnerībā iesaistījušies muzeji visā Eiropā īstenos arī kopīgu pasākumu programmu gan tiešsaistes, gan klātienes auditorijām.

Partneri skata atkritumu tematiku no transnacionālas un starpdisciplināras perspektīvas, pievēršoties turpmāk minētajiem tematiem un mērķiem.

KOLEKCIJAS — radīt starpvalstu un starpdisciplināras saiknes starp objektiem, pievēršoties atkritumu īpašībām un nozīmei.

PIEREDZES STĀSTI — koncentrēties uz cilvēkiem, intervējot kopienas visā Eiropā, lai izprastu, kā tās izturas pret atkritumiem.

EKOSISTĒMAS — dalīties zināšanās un vairot izpratni par atkritumu klātbūtni un ietekmi uz mūsu apkārtējo vidi.

ATKRITUMU TĪKLI — sasaistīt zināšanas un praksi atkritumu apsaimniekošanas jomā dažādās valodās, reģionos, disciplīnās un kopienās.

MUZEJS KĀ AKTĪVISTS — muzeju darbības centrā izvirzīt ilgtspēju, daloties paraugpraksē un apmainoties ar resursiem.

 

Partneri

 

Austrijas Etnogrāfiskais muzejs (Vīne, Austrija)

“Atrodamies Austrijas galvaspilsētas centrā, esam atvērti (domājoši) un redzam sevi kā platformu savulaik un šobrīd aktuāliem kultūras un sabiedrības jautājumiem. Mūs interesē diskursi un darbības virzieni, kuri vērsti uz vides taisnīguma un sociālās un dzimumu līdztiesības aspektu pārskatīšanu. Eiropas līmenī piemērot un apspriest šīs pieejas atkritumu jautājuma aplūkošanai ir visnotaļ apsveicams izaicinājums!”

 

Igaunijas Nacionālais muzejs (Tartu, Igaunija)

“Gan mūsu pastāvīgajā ekspozīcijā “Sastapšanās”, gan laika ziņā ierobežotos projektos pievēršamies arī mūsdienu cilvēkam un videi. Izraugoties stāstus no Baltijas valstīm un iepazīstinot ar tiem šeit, Tartu, vietā, kur savulaik atradās Rādi lidlauks un kura tagad kļuvusi par mājvietu jaunajam Igaunijas Nacionālajam muzejam, mēs runājam arī par lieliem procesiem un vides vēsturi.”

 

Etores Guatelli muzeja fonds (Odzanotaro, Itālija)

“Gadu gaitā Etores Guatelli muzejs ir bieži pievērsies ekoloģijas un atkritumu jautājumiem. 2022. gada pavasarī piedāvājam aplūkot izstādi “Atkritumi: cilvēki, lietas un vietas”, tādējādi turpinot Etores iesākto ceļu, jo izstādē uzmanība pievērsta tematiem, kas šķita svarīgi jau viņam, taču parādām tos no mūsdienu skatupunkta.”

 

Eiropas kultūru muzejs — Berlīnes valsts muzeji (Vācija)

“2019. gadā Eiropas kultūru muzejs formulēja kolekcijas veidošanas koncepciju, kurā cita starpā noteiktas prioritārās jomas, kas veidos pamatu muzeja kolekcijas un izstāžu tematiskajai attīstībai turpmākajos gados. Par vienu no šīm prioritārajām jomām ir noteikta ilgtspēja — tā reaģējot uz nozīmīgu, sabiedrībai aktuālu jautājumu, kas atspoguļo mūsu ikdienas ieradumus, proti, lietu paturēšanu un izmešanu, remontēšanu, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.”

 

Celjes Jaunāko laiku vēstures muzejs (Celje, Slovēnija)

“Mūsu muzejs vērsts uz sabiedrības interesēm un nākotni, un tajā pētām svarīgus jautājumus, kas saistīti ar mūsu dzīvesveida sekām, un cenšamies veicināt vai sekmēt pozitīvas pārmaiņas.”

 

Valonijas tautas dzīvesveida muzejs — Ljēžas province (Beļģija)

“Nākamā izstāde mūsu muzejā tiks atklāta 2022. gadā, un tā būs veltīta atkritumu apsaimniekošanas tematikai — galvenokārt Valonijā, bet arī citviet Beļģijā un Eiropā. Tieši tāpēc izjūtam lielu entuziasmu piedalīties šajā Eiropas projektā un dalīties pieredzē ar citiem muzejiem, šo sadarbību sākot ar Eiropas vēstures namu.”

 

Rumānijas Nacionālais zemniecības muzejs (Bukareste, Rumānija)

“Rumānijas Nacionālajā zemniecības muzejā organizējam etnoloģiskos pētījumus un izstādes par svarīgiem patlaban aktuāliem sociālajiem un kultūras jautājumiem, un dažos no tiem īstenotie pētījumi ir cieši saistīti ar atkritumu jautājumu.”

 

 

Vīnes Dabas vēstures muzejs (Vīne, Austrija)

“Dabas vēstures muzeja mērķis ir dot būtisku ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā Austrijā, Eiropā un pasaulē. Šo mērķi cenšamies sasniegt ar izciliem disciplināriem, starpdisciplināriem un līdzdalības pētījumiem, ar digitālo tehnoloģiju palīdzību darot kolekcijas pieejamas plašākai auditorijai, izmantojot inovatīvas, iekļaujošas un iedvesmojošas dabaszinātņu apguves pieejas un līdz 2030. gadam kļūstot par pilnībā oglekļneitrālu muzeju.”

 

Nacionālais etnogrāfiskais muzejs (Varšava, Polija)

“Mūsu muzejs iesaistījās Eiropas vēstures nama iniciatīvā, jo saskatījām saikni starp mūsu projektiem un izstādēm un šo partnerību, kuras mērķis ir izpētīt atkritumu vēsturi. Šis projekts ir lieliska iespēja mūsu muzeja “zaļajai” komandai — uz ilgtspēju vērstai iniciatīvai — iesaistīties pārdomās par atkritumu jautājumu, un piedevām tā ir iespēja arī visam muzejam kopumā no jauna definēt mūsu dažādās kolekcijas. Priecājamies dalīties pieredzē un zināšanās ar muzejiem visā Eiropā.”