Back to top

Mórthaispeántas Camchuairte Fake for Real (Falsa seachas Fíor)

CUR SÍOS

Buaileann taispeántas Áras Stair na hEorpa an bóthar: Fake for Real. Stair an Bhrionnaithe agus an Fhalsaithe


Bhain na sean-Ghréagaigh, de réir an mhiotais, úsáid as capall adhmaid chun a namhaid a chur amú agus bearna a dhéanamh i mballaí na Traí. I rith na n-aoiseanna – i gcogadh, i bpolaitíocht, i ngeilleagar, agus i réimsí eile de ghníomhaíocht an duine – baineadh feidhm as brionnú agus as meabhlaireacht chun spriocanna a gcruthaitheoirí a chur chun cinn. Is taispeántas é Fake for Real: Stair an Bhrionnaithe agus an Fhalsaithe a phléigh na téamaí sin ar feadh breis is bliain ag Áras Stair na hEorpa, a bhunáit sa Bhruiséil. Anois, tá sé ar tí dul ar camchuairt.

 

Sa taispeántas seo, léirítear falsuithe ón stair. Déantar cur síos ar na cúinsí sonracha stairiúla a mhíníonn a ndealramh, na leasanna agus cúiseanna a bhí taobh thiar díobh, agus an tionchar a bhí acu. Léirítear leis freisin an chaoi ar tugadh chun solais iad i ndeireadh na dála. Arna leagan amach in ord ama thar sé mhórthéama, léiríonn an taispeántas Fake for Real níos mó ná 50 déantán ó bhailiúchán Áras Stair na hEorpa. San áireamh ann freisin tá scannáin agus cluichí idirghníomhacha.

 

Cad atá ar taispeáint?

Insíonn gach cás-staidéar scéal faoin bhfalsú agus faoin meabhlaireacht: ó Bhronntanas líomhnaithe Chonstaintín, beathaisnéisí ionramháilte na naomh Críostaí meánaoiseach, go saothair ealaíne brionnaithe agus earraí tomhaltais góchumtha. Cuireann an taispeántas i láthair réimse leathan de nithe éagsúla, saothair ealaíne, íomhánna, agus doiciméid a bhfuil tábhacht stairiúil leo, léarscáileanna ina bhfuil críocha samhailteacha iontu, tráchtais ar asarlaíocht agus fianaise bhréagach a úsáideadh chun spiaireacht a chur i leith oifigeach airtléire Francach – an scéal go gcuimhneofar go deo air mar an Dreyfus Affair. Is é atá sa chuid dheiridh den taispeántas, dar teideal ‘Ré na hIarfhírinne?’, ná spás idirghníomhach le cluichí agus le físeáin inar féidir le cuairteoirí a bheith ina seiceálaithe fíricí, cinneadh a dhéanamh ar an méid a fhoilsítear nó cinsireacht a dhéanamh orthu, agus imirt le ‘bolgán scagtha’ nuálach a dhéanann scrúdú ar conas a fheidhmíonn na meáin shóisialta. Críochnaíonn an taispeántas leis an ‘eipidéim faisnéise’ reatha timpeall ar Covid-19, ina ndéantar scrúdú ar an mbréagaisnéis ar an bpaindéim. Léiríonn gach taispeántas rud éigin tochtmhar agus uathúil faoin gcaoi ar mhaith linn an domhan a thuiscint nó mífhaisnéis a dhéanamh d’aon turas air.

 

Taithí an chuairteora

Spreagann an taispeántas na cuairteoirí chun machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a n-insítear bréaga agus ar an gcaoi a gcruthaítear bréaga agus cad chuige a gcruthaítear iad. Mínítear ann freisin go dtagann na bréaga seo chun solais ar deireadh a bhuí leis an gcur chuige criticiúil, eolaíocht nó fiosracht shimplí. Tugann Fake for Real léargas ar bhríonna difriúla a bhaineann leis an bhfírinne, leis an ngóchumadh agus leis an bhfianaise i rith na n-aoiseanna.

Tagann na cúiseanna, na straitéisí agus na huirlisí a úsáideann feallairí agus brionnóirí chun cinn ó chúinsí sonracha polaitiúla agus sóisialta. Mar sin féin, is cosúil gur uilíoch an rud é claonadh an duine creidiúint i mbréagearraí, chomh maith leis na cuspóirí taobh thiar de dhallamullóg a chur ar daoine eile. Dá bhrí sin, is iad príomhchuspóirí an taispeántais ná cur chun cinn na litearthachta sna meáin, an smaointeoireacht chriticiúil a neartú trí shamplaí stairiúla agus leideanna a thabhairt do chuairteoirí faoin gcaoi le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis sa lá atá inniu ann.

 

Cé muid

Osclaíodh Áras Stair na hEorpa i mí na Bealtaine 2017 sa cheantar Eorpach sa Bhruiséil. Faigheann cuairteoirí sna gailearaithe buantaispeántais blaiseadh ar stair an naoú haois déag agus an fhichiú haois agus ar fhorbairt lánpháirtiú na hEorpa. Tá dearcadh tras-Eorpach ag an músaem a dhéanann iniúchadh ar éagsúlacht na mór-roinne agus ar léirmhínithe éagsúla ar a stair. Faigh tuilleadh eolais fúinn agus faoi thaispeántas Fake for Real sa Bhruiséil.

 

 

Eolas Praiticiúil

Cineál taispeántais: Taispeántas camchuairte insinte lándéanta, le réada músaeim, idirghníomhaíochtaí agus ábhair ilmheán
Cineál na hinstitiúide ósta: Músaeim nó ionaid a bhfuil feidhmeanna músaeim agus leabharlanna orthu

Na coinníollacha íosta atá le comhlíonadh ag an institiúid óstach:
• Comhpháirtí áitiúil ag a bhfuil Béarla
• Foireann leormhaith ag a bhfuil scileanna chun míreanna na taispeána a láimhseáil
• Foireann theicniúil agus oideachasóirí a bhfuil taithí acu chun cláir oideachais a chur ar fáil
• Freastal ard lucht féachana agus éisteachta a d'fhéadfadh a bheith ann

Táillí fruilithe: Tá an taispeántas saor in aisce
Fad: 3 mhí ar a laghad
Achar atá ag teastáil: 300 m2 ar a laghad
Dátaí atá ar fáil: Tar éis mhí Mheán Fómhair 2023 - go dtí mí na Nollag 2026
Costais arna n-íocadh ag an institiúid óstach: Iompar aontreo agus árachas an taispeántais ag a n-ionad féin, cothabháil ar an láthair, feachtas poiblíochta áitiúil, stóráil eatramhach, más gá
Rannchuidiú Áras Stair na hEorpa: Gach sócmhainn fhisiceach atá ag teastáil: réada taispeántais, téacsanna taispeántais in 2 nó 3 theanga (Béarla + 1 nó 2 theanga áitiúil), taispeántais, saothair seit, dearadh, trealamh closamhairc agus soilsiúcháin
Comhpháirtíocht: Tá Áras Stair na hEorpa oscailte do chomhar leis an músaem óstach chun an taispeántas a chomhlánú ó thaobh imeachtaí agus taispeántais bhreise de.

 

Teagmháil: Raluca Neamu – Bainisteoir Tionscadail, Mórthaispeántas camchuairte / R-phost - Fón: +32 47 47 01 435