Back to top

Muuseumid uurivad prügi ajalugu Euroopas

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Miks peaksid muuseumid prügist rääkima? Jäätmetest on saanud üks meie aja suur probleem, kuid samas on see juba oma olemuselt tõrjutud, sest puudutab seda, mille me minema viskame ja mida me näha ei taha. Kuna muuseumid on õppe-, järelemõtlemis- ja arutelupaigad ning ühendavad üle aegade esemeid ja lugusid, on neil suurepärased võimalused, ka sellelt varjatud teemalt katteloori kergitada.

2021. aastal alustas Euroopa Ajaloo Maja muuseumide ühisprojekti, millega uuritakse ajaloolisest perspektiivist jäätmete teemat Euroopas ja rõhutatakse selle tähtsust sotsiaalsete muutuste näitajana. Lisaks prügi teemat käsitleva ajutise näituse ettevalmistamisele kaasab Euroopa Ajaloo Maja veel kümnest Euroopa riigist 11 muuseumi, mis tegutsevad kohalikul ja riigi tasandil loodusajaloo, etnoloogia, kunsti ja arheoloogia valdkonnas. Koos uuritakse, kuidas nende kogud, programmid ja tavad võimaldaksid prügi teemat käsitleda nii, et see publikut köidaks.

Selle üleeuroopalise koostöö tulemusena töötatakse välja veebiplatvorm, mis avatakse 2023. aasta alguses koos Euroopa Ajaloo Maja ajutise näitusega Brüsselis. Samal ajal algab partnermuuseumides ka ühine tegevusprogramm kogu Euroopa veebi- ja kohapealsele publikule.

Muuseumid käsitlevad jäätmete teemat riikide ja valdkondade üleselt ning alateemad ja -eesmärgid on järgmised.

KOGUD: Jäätmete tunnustest ja tähendusest lähtudes luuakse seoseid eri riikidest pärit ja eri valdkondadesse kuuluvate esemete vahel.

LOOD: Küsitletakse inimesi ja kogukondi üle Euroopa, et mõista nende suhet jäätmetega.

ÖKOSÜSTEEMID: Jagatakse teadmisi ja tõstetakse teadlikkust jäätmete olemasolust ja mõjust ümbritsevale keskkonnale.

PRÜGIVÕRGUSTIKUD: Kõrvutatakse eri keelekeskkondade, piirkondade, teadusharude ja kogukondade teadmisi ja tavasid jäätmekäitluse valdkonnas.

MUUSEUM KUI TOIMIJA: Seatakse muuseumitöö keskmesse kestlikkus, jagatakse parimaid tavasid ja vahetatakse ressursse.

 

Partnerid

 

Austria Koduloo ja Rahvakunstimuuseum (Viin, Austria)

„Oleme kõigile avatud paik keset Austria pealinna. Vaatleme mineviku ja nüüdisaja kultuurilisi ja ühiskondlikke teemasid. Meid huvitavad lood ja tavad, mis kajastavad keskkonnaalast, sotsiaalset ja soolist õiglust ja selle uut mõtestamist. Nendest vaatepunktidest lähtuvalt on väga teretulnud ka Euroopa tasandil jäätmete ja prügi üle arutlemine!“

 

Eesti Rahva Muuseum (Tartu, Eesti)

„Püsinäitusel „Kohtumised“ ja ajutiste projektide kaudu jälgime ka tänapäeva inimest ja keskkonda. Otsime lugusid kõikidest Balti riikidest ja toome need siia Raadile – kunagisele sõjaväelennuväljale ehitatud muuseumi. Räägime ka suurtest ajalooprotsessidest ja keskkonnaajaloost.“

 

Ettore Guatelli Muuseumi sihtasutus (Ozzano Taro, Itaalia)

„Aastate jooksul on Ettore Guatelli muuseumis sageli käsitletud ökoloogia, jäätmete ja prügiga seotud küsimusi. 2022. aasta kevadel on meil kavas näitus „Jäätmed: inimesed, asjad, kohad“, mis järgib Ettore eeskuju, käsitledes juba tema jaoks olulisi teemasid, kuid tänapäevasest vaatenurgast.“

 

Euroopa Kultuuride Muuseum – Berliini Riiklikud Muuseumid (Saksamaa)

„2019. aastal sõnastasime oma kogude kontseptsiooni ja määratlesime muu hulgas põhivaldkonnad, mis on lähiaastatel aluseks meie kollektsiooni- ja näitusetegevuse temaatilisele arendamisele. Üks neist põhivaldkondadest on kestlikkus. See on tänapäeval oluline sotsiaalne teema, mis on seotud igapäevase esemete hoidmise ja äraviskamise ning parandamise, ringlussevõtu ja korduskasutamisega.“

 

Celje Lähiajaloo Muuseum (Celje, Sloveenia)

„Oma sotsiaalselt aktiivses ja tulevikku suunatud muuseumis uurime küsimusi, mis on seotud meie eluviisi tagajärgedega, ning püüame edendada ja toetada positiivseid muutusi.“

 

Valloonia Koduloomuuseum – Liège’i provints (Belgia)

„Järgmine näitus avatakse meie muuseumis 2022. aastal ja see keskendub prügile, peamiselt Valloonias, aga ka Belgias ja Euroopas üldiselt. Seetõttu ongi põnev selles Euroopa projektis osaleda ja teiste muuseumidega, esmajoones Euroopa Ajaloo Majaga kogemusi jagada.“

 

Rumeenia Rahvuslik Talumuuseum (Bukarest, Rumeenia)

„Oleme oma muuseumis teinud viimase aja sotsiaal-kultuurilistel päevateemadel etnoloogilisi uurimusi ja korraldanud näitusi ning neist mõne keskmes on tihedalt prügiga seotud teemad.“

 

 

Viini Loodusajaloo Muuseum (Austria)

„Loodusajaloo Muuseum tahab anda märkimisväärse panuse Austria, Euroopa ja maailma kestlikku arengusse. Püüame seda eesmärki saavutada esileküündivate valdkondlike, valdkonnaüleste ja osalusuuringutega, avades oma kogud digitehnoloogia abil suuremale publikule, kasutades teaduse tutvustamiseks uuenduslikke, kaasavaid ja inspireerivaid lähenemisviise. 2030. aastaks tahame saada täielikult süsinikuneutraalseks muuseumiks.“

 

Rahvuslik Etnograafiamuuseum (Varssavi, Poola)

„Ühinesime Euroopa Ajaloo Maja algatusega, sest leidsime seoseid oma projektide ja näituste ning jäätmete ajalugu käsitleva partnerluse vahel. See projekt on muuseumi kestlikkuse teemalisele algatusele ja keskkonnatöörühmale suurepärane võimalus tekitada arutelu prügi üle ja kogu muuseumile võimalus oma kogusid uue pilguga vaadata. On rõõm jagada kogu Euroopa muuseumidega oma kogemusi ja teadmisi.“