Back to top

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ειδοποίηση προς τους χρήστες της παρούσας ιστοθέσης

Η αναζήτηση πληροφοριών ή η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες του, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων που σημειώνονται κατωτέρω.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό του ιδιωτικού βίου των προσώπων. Η πολιτική σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", νοούνται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του (βλ. άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001)). Κατ΄ αρχήν, η ανάγνωση των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες εντός ή μέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν απαιτεί την καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, για την προσφορά επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως για ένα αίτημα επίσκεψης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κατάθεση μιας αναφοράς ή μιας ερώτησης που απευθύνεται στην αλληλογραφία με τους πολίτες κ.λπ., είναι πιθανό να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, εθνικότητα, αριθμός τηλεφώνου), κατά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου. Ο υπεύθυνος διαχείρισης αυτών των καταγεγραμμένων στοιχείων σημειώνεται σε ένα μητρώο η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη. Το μητρώο αυτό διαχειρίζεται ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες παρά μόνο στο μέτρο που αυτές είναι αναγκαίες για έναν συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο διαχείρισης για κάθε επιγραμμική υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές δεν επαναχρησιμοποιούνται για σκοπούς ασύμβατους με τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, παρά μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών, και αποκλειστικά στις αναφερόμενες κατηγορίες παραληπτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται, ακόμη, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε τα δεδομένα αυτά να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο καταχρηστικό από τρίτους.

Τα δεδομένα δεν μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να φυλάσσονται για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα ανάγνωσης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών. Μπορεί επίσης να ζητήσει το κλείδωμα της επεξεργασίας των δεδομένων του, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων την επεξεργασία των οποίων θεωρεί παράνομη. Τέλος, μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για επιτακτικούς λόγους.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλά και για κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεσθε στον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που, στους κόλπους κάθε θεσμικού οργάνου, φροντίζει ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να μην έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων αυτών, και να ζητήσετε τη γνώμη του σχετικά με επεξεργασίες των δεδομένων που σας αφορούν ή έχουν πραγματοποιηθεί με δική σας πρωτοβουλία.

Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας κατά την επεξεργασία δεσομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, δηλαδή την ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Οι αποφάσεις του Επόπτη μπορούν να γίνουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ελέγχει τους τόπους αυτούς και, συνεπώς, σας παρακαλούμε να βεβαιώνεσθε για την πολιτική που αυτοί ακολουθούν σε θέματα σεβασμού του ιδιωτικού βίου.

За справка:

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001

Οδηγός της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δικαιώματα δημιουργού

Στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνονται δεδομένα κειμένου και στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, λογότυποι, εικόνες, αποσπάσματα ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων, φωτογραφίες, προγράμματα και τεχνολογίες που περιγράφονται, και τα οποία προστατεύονται από εθνικά και διεθνή νομοθετήματα που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ανωτέρω γραπτά δεδομένα και στοιχεία πολυμέσων αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία, αντιστοίχως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των δημιουργών και των δικαιούχων τους. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαλλάσσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματός τους ή κάποιας άλλης ένδειξης στα στοιχεία που προμηθεύουν στον δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης δεσμεύεται να σεβασθεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ενδεχόμενες αναγκαστικές διατάξεις.

Κατ' αρχήν, η επαναχρησιμοποίηση (αναπαραγωγή ή χρήση) των γραπτών δεδομένων και των στοιχείων πολυμέσων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και φέρουν την ένδειξη © Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη]) - Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", ή "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη] - ΕΚ"), όπως και εκείνα που ανήκουν σε τρίτους (© εξωτερική πηγή, [έτος/έτη]) και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει τα δικαιώματα χρήσης, επιτρέπεται για προσωπική χρήση ή με σκοπό την εμπορική ή μη εμπορική αναμετάδοση, με σεβασμό της πληρότητας των αναπαραγόμενων στοιχείων και με αναφορά της πηγής. Ωστόσο, η αναπαραγωγή ορισμένων δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα συνοδεύονται από σημείωση που προσδιορίζει τους όρους αυτούς.

Σε περιπτώσεις μερικής αναπαραγωγής των δεδομένων ή των στοιχείων πολυμέσων του δικτυακού τόπου πρέπει επίσης να αναφέρεται ο σύνδεσμος "URL" που παραπέμπει στο πλήρες περιεχόμενο ή στη σελίδα του δικτυακού τόπου η οποία χρησίμευσε ως πηγή.

Ο χρήστης δεσμεύεται να μην αφαιρέσει, ούτε να τροποποιήσει τη σημείωση όπου αναφέρεται ο δημιουργός ή η πηγή και να μη παρακάμψει τα τεχνικά μέσα προστασίας των εγγράφων και των στοιχείων πολυμέσων, όπως οι περιορισμοί στην εκτύπωση ή την μεταφορά αρχείων και οι ορατές ή αόρατες σημάνσεις. Οι παραβάσεις επισύρουν αστικές ή ποινικές συνέπειες.

Η μετάφραση κειμένων ή εγγράφων σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσικών εκδόσεων που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή, καθώς και η ακόλουθη σημείωση, μεταφρασμένη στην ίδια γλώσσα:
"Μετάφραση από την πρωτότυπη έκδοση στην [προσδιορισμός της γλώσσας του πρωτοτύπου], που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ιστοθέση [αναφορά URL της ιστοθέσης] : "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη]) - Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", ή "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη] - ΕΚ". Ο/Η [Όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων της μετάφρασης] αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της μετάφρασης προς την [προσδιορισμός της γλώσσας]"

Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ταυτότητα των προαναφερθέντων κατόχων δικαιωμάτων, ή τους όρους χρήσης ενός συγκεκριμένου στοιχείου, μπορείτε να απευθύνετε σχετική ερώτηση στον webmaster.

Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, είναι πιθανό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μη μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα κάποιου δημιουργού ή κατόχου των δικαιωμάτων ενός στοιχείου που έχει αναρτηθεί σε μια ιστοσελίδα του. Αν είστε ένας από αυτούς, ή αν γνωρίζετε την ταυτότητα τέτοιου προσώπου, ή σε περίπτωση που διαπιστώνετε λάθος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον webmaster.

Χρήση σημάτων και λογοτύπων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα σήματα europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® και το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περιορισμός της ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θεσμικό όργανο και τις δραστρηριότητές του.

Στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο παρά μόνο για τις ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από τα σφάλματά του, υπό τους όρους που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο κατωτέρω.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και, άρα, δεν προορίζονται για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν επαγγελματική ή νομική γνώμη (αν χρειάζεσθε τέτοιες υπηρεσίες σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες με τα κατάλληλα προσόντα).

Ορισμένες πληροφορίες, όπως η διερμηνεία των ομιλιών ή τα έγγραφα που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε γνήσια αναπαραγωγή των επίσημων κειμένων, ούτε πιστή καταγραφή των πρακτικών των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Μόνο τα επίσημα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται αυθεντικά. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης έκδοσης, αυθεντικό θεωρείται το έντυπο κείμενο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρομοίως, μόνο οι πρωτότυπες ομιλίες ή οι αναθεωρημένες μεταφράσεις τους μπορούν να θεωρούνται επίσημες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε φακέλους ή μορφοτύπους που περιέχουν σφάλματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή κατά άλλον τρόπο επηρεασθεί από τα προβλήματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατελούς διαβίβασης των δεδομένων μέσω των διαφόρων δικτύων του Διαδικτύου ή εξαιτίας ασυμβατότητας που οφείλεται στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία ή την ενημερότητα των πληροφοριών που προέρχονται από εξωτερικές πηγές και περιέχονται στον δικτυακό τόπο του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παραπέμπουν ορισμένες φορές σε άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν έλεγχο, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν περιορίζει την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προκύπτει από το άρθρο 340 της ΣΛΕΕ.