Back to top

MÅL OG VISION

VISION

Huset for Europæisk Historie sigter mod at blive det førende museum for de tværnationale fænomener, der har præget det europæiske kontinent. Ved at fortolke historien ud fra et europæisk perspektiv forbindes og sammenholdes fælles erfaringer og de forskellige fortolkninger af disse. Det er vores ambition at stimulere tilegnelsen af viden ud fra tværnationale perspektiver i hele Europa.
 

MÅLSÆTNINGER

Huset for Europæisk Historie er et forum for læring, refleksion og debat, der er åbent for publikum fra alle generationer og alle dele af samfundet. Vores hovedopgave er at forbedre forståelsen af europæisk historie i al dens kompleksitet, fremme udvekslingen af idéer og udfordre forudfattede meninger.

Huset for Europæisk Historie præsenterer Europas historie på en måde, der øger bevidstheden om de mange forskellige perspektiver og fortolkninger. Museet bevarer både erindringer, der samler os, og som skiller os ad. Historien om den europæiske integration og dens forudsætninger indsamles og udstilles. Huset for Europæiske Historie er et projekt under Europa-Parlamentet og en del af Parlamentets besøgstilbud; museet er akademisk uafhængigt.

Vores tværnationale samling, vores udstillinger og vores programmer tilbyder uventede og inspirerende oplevelser. Gennem opsøgende arbejde og partnerskaber sigter vi mod at styrke den tværeuropæiske dimension i vores debatter, udstillinger og undervisning om historien. Huset for Europæisk Historie er et sted, hvor idéer mødes og udveksles, og museet bygger med sine mangesidede fortolkninger bro mellem fortiden og vore dages udfordringer for Europa.