Back to top

Juridisk meddelelse

Advarsel til brugerne af dette internetsted

Konsultering eller brug af dette websted på et hvilket som helst sprog indebærer fuld accept af nedenstående almindelige betingelser.

Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Parlamentet lægger stor vægt på at respektere privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne er således baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Ved »personoplysninger« forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved identificerbar person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons identitet (se artikel 2 i forordning (EF) nr. 45/2001). Man kan som udgangspunkt få adgang til de oplysninger, der er tilgængelige på eller via Europa-Parlamentets websted, uden at skulle give personoplysninger. For at kunne få adgang til visse e-tjenester, som f.eks. reservering af besøg i Europa-Parlamentet, indgivelse af et andragende, spørgsmål til borgernes brevkasse osv., er det dog muligt, at der skal afgives personoplysninger (f.eks. fornavn, profession, adresse, emailadresse, nationalitet og telefonnummer) i forbindelse med udfyldelse af formularer. Den ansvarlige for behandlingen af sådanne oplysninger fremgår af et register som er offentligt tilgængeligt. Registret føres af den databeskyttelsesansvarlige.

Europa-Parlamentet indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål som defineret af den ansvarlige for behandlingen i forbindelse med hver enkelt e-tjeneste. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige hermed.

Europa-Parlamentet videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål, og til de nævnte kategorier af modtagere. Europa-Parlamentet videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring. Europa-Parlamentet indestår desuden for, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, således at tredjemand ikke kan misbruge oplysningerne.

Oplysningerne kan kun opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de er blevet indsamlet til.

Oplysningerne kan opbevares til senere behandling til historiske, statistiske eller videnskabelige formål, jf. lovbestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Enhver berørt person har ret til indsigt i sine oplysninger og til at kræve dem berigtiget. Den pågældende kan også under visse omstændigheder kræve, at behandlingen af hans oplysninger blokeres, og at de slettes, hvis han mener, at behandlingen af dem er ulovlig. Endelig kan han gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger af vægtige grunde.

Du kan henvende dig direkte til den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne, hvis du vil gøre dine rettigheder gældende eller ønsker yderligere oplysninger.

Du kan også kontakte den databeskyttelsesansvarlige som i hver fællesskabsinstitution påser, at der ikke er fare for, at de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder krænkes som følge af behandlingen, og anmode om en udtalelse angående en behandling, som vedrører dig, eller som du har foretaget.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet tilsidesat i forbindelse med en behandling af personoplysninger, kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er den uafhængige kontrolmyndighed. Den tilsynsførendes afgørelser kan indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Europa-Parlamentets websted indeholder somme tider links til andre internetsteder. Da Europa-Parlamentet ikke kontrollerer de pågældende websteder, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Gå til:

forordning (EF) nr. 45/2001

Guide til beskyttelse af personoplysninger

Ophavsret

Dette websted indeholder tekst- og multimediemateriale såsom tekster, tegninger, grafik, logoer, ikoner, billeder, lyd- og videoklip, fotos, programmel og den beskrevne teknologi, som er beskyttet af de gældende nationale og internationale regler om intellektuel ejendomsret.

Den Europæiske Union repræsenteret ved Europa-Parlamentet og/eller ophavsmændene og rettighedsindehaverne har eneretten til det pågældende tekst- og multimediemateriale. Indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder kræver ikke, at der oplyses om deres navn eller gives andre oplysninger om det materiale, de stiller til rådighed på dette websted.

Brugeren forpligter sig til at respektere Den Europæiske Unions og tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at dette berører rettigheder og undtagelser, der følger af eventuelle ufravigelige bestemmelser.

Genanvendelse (gengivelse eller anvendelse) til personlig brug eller med henblik på kommerciel eller ikke-kommerciel viderespredning af tekst- og multimediemateriale, der tilhører Den Europæiske Union (angivet ved ”© Den Europæiske Union, [år] – Kilde: Europa-Parlamentet” eller ”© Den Europæiske Union, [år] – EP”), og sådant materiale, der tilhører tredjemand (© Ekstern kilde, år), og som Den Europæiske Union har brugsret til, er tilladt under hensyntagen til helheden i det gengivne materiale og med kildeangivelse. Der kan dog nogle gange gælde forskellige betingelser for genanvendelse af bestemte former for materiale; i så fald nævnes de pågældende betingelser i tilknytning til materialet.

Ved enhver delvis gengivelse af tekst- eller multimediemateriale fra webstedet skal der henvises til URL-adressen på det fuldstændige indhold eller på webstedets kildeside.

Brugeren må hverken fjerne eller ændre forbeholdene med angivelse af ophavsmanden eller kilden, og han må ikke omgå de tekniske indretninger til beskyttelse af dokumenter og multimediemateriale såsom restriktioner for muligheden for at printe eller downloade materiale og synlige eller usynlige markeringer. Enhver overtrædelse kan føre til civilretlig og strafferetlig forfølgning.

Oversættelse af tekster eller dokumenter til andre sprog end de officielle sprogversioner, der er tilgængelige på webstedet, er tilladt, forudsat at kildeangivelse og følgende oplysning oversat til det pågældende sprog figurerer tydeligt:
"Oversat fra den [det pågældende sprog indsættes] originaludgave, der er offentliggjort af Europa-Parlamentet på følgende websted [webstedets URL-adresse indsættes] : "© Den Europæiske Union, [årstal)] - Kilde : Europa-Parlamentet"; eller "© Den Europæiske Union, [årstal] - EP", [Navnet på rettighedshaveren til oversættelsen] påtager sig det fulde ansvar for oversættelsen til [indsæt målsproget]"

Hvis du er i tvivl om rettighedsindehavernes identitet eller om betingelserne for brug af bestemt materiale, kan du anmode webmasteren om yderligere oplysninger.

Selv om der er foretaget omfattende undersøgelser, er det muligt, at Europa-Parlamentet ikke har kunnet identificere visse ophavsmænd eller rettighedsindehavere til dokumenter, der findes på webstedet. Hvis du er en sådan rettighedsindehaver eller har identificeret denne, eller hvis vi har begået fejl, bedes du venligst kontakte webmasteren

Anvendelse af varemærker og logoer, der tilhører Europa-Parlamentet

Varemærkerne europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® og Europa-Parlamentets logo må ikke benyttes uden forudgående tilladelse fra Europa-Parlamentet.

Ansvarsbegrænsning

Formålet med Europa-Parlamentets websted er at lette offentlighedens adgang til oplysninger om selve institutionen og dens aktiviteter.

Det tilstræbes, at oplysningerne er så fuldstændige, korrekte og ajourførte som muligt. Europa-Parlamentet vil gøre alt for at rette eventuelle fejl, så snart det bliver gjort opmærksom herpå. Parlamentet kan kun gøres ansvarligt for eventuelle skader som følge af dets fejl på de betingelser, der fremgår af sidste afsnit nedenfor.

Oplysningerne på dette websted er af generel karakter og er således ikke blevet udformet for at opfylde individuelle behov. Der er dermed ikke tale om professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Visse oplysninger, herunder tolkningerne af indlæg, og de dokumenter, der er tilgængelige på eller via dette websted, kan ikke betragtes som en autentisk gengivelse af de officielle tekster eller som et nøjagtigt referat af parlamentsforhandlingerne. Det er kun de officielle tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, der kan betragtes som autentiske. Hvis der er forskel mellem den elektroniske version og papirudgaven, er det kun den officielle papirudgave, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, der har retsgyldighed. Tilsvarende er det kun de oprindelige indlæg eller den reviderede oversættelse heraf, der har retsgyldighed.

Europa-Parlamentet kan ikke gøres ansvarligt for skader, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af brugen af dette websted. Vi gør alt for at reducere ulemper forårsaget af tekniske fejl til et minimum. Visse data eller andre oplysninger på webstedet kan f.eks. være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. I så fald kan vi ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Europa-Parlamentet kan heller ikke påtage sig noget ansvar for mangelfuld overførsel af oplysninger som følge af de forskellige internetnetværk eller inkompatibilitet, som skyldes brugerens browser.

Europa-Parlamentet kan ikke garantere, at oplysninger fra eksterne kilder på dette websted er korrekte eller ajourførte. Oplysningerne på dette websted henviser undertiden til eksterne websteder, som Europa-Parlamentets tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Parlamentet ikke kan påtage sig noget ansvar for.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse Europa-Parlamentets ansvar i medfør af artikel 340 TEUF.