Back to top

Když zdi mluví!

Plakáty • agitace, propaganda, protest

od 30. dubna 2022 do listopadu 2022

Ilustrovaný plakát vznikl v Evropě na konci 19. století jako produkt světa, kterému stále více dominoval obchod a trh. Plakáty se však brzy začaly používat i pro účely různých politických ideologií, často velmi protichůdných. Všudypřítomné plakáty impozantních rozměrů postupně ovládly veřejný prostor a staly se jedním z charakteristických prvků městského prostředí. Ačkoli se plakáty vytvářejí ke konkrétnímu účelu, a jsou tedy ze své podstaty pomíjivé, opakuje se na nich mnoho prvků, které i dnes rezonují v kulturním povědomí. Z plakátů ve sbírkách Domu evropských dějin jsme proto vytvořili výstavu „Když zdi mluví“, která odhaluje prvky, které Evropu sjednocují, a to v celé jejich složitosti a mnohovrstevnatosti, ale současně poukazuje i na naše vzájemné rozdíly. Věnuje se jak propagandě během obou světových válek a za studené války, tak i obrovskému rozmachu kulturních styků a cestovního ruchu a vzniku různých sociálních hnutí po druhé světové válce. Na příkladu evropských plakátů je dobře patrné, jak se vyvíjela a proměňovala veřejná prostranství evropských měst, výstava však současně ukazuje, jak se vyvíjela výtvarná podoba plakátů a všímá si i podobností a vzájemných vztahů či vlivů mezi plakátovou tvorbou v různých zemích

Co návštěvník uvidí?

Úvod

Chaos a jednota

Překážky a mosty

Aktivismus a protest

Odzvonilo plakátům?

Výukové materiály