Back to top

Третирани като равни? – Права на човека

Възраст: 
12-15
ОПИСАНИЕ

Тази тема има за цел да проучи някои от най-важните категории, които попадат в широката дефиниция на правата на човека, и да направи оценка на връзките и противоречията между права и отговорности. Ще бъдат използвани европейски и глобални, съвременни и исторически примери, които да насочват учащите се в проучването на темата, като ги стимулира да обмислят отговорите си в сложни от етическа гледна точка сценарии. Сред въпросите, които ще бъдат повдигнати, са зачитането на правата на другите хора, конфликтът между някои културни практики и правата на човека, и това дали отнемането на права в някои ситуации може да бъде оправдано по какъвто и да било начин.